Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Windenergieplannen geholpen door milieueffectrapportage

28 november 2017

Milieueffectrapportage helpt overheden bij het maken van plannen voor windenergie op land. Zo kan het instrument ingezet worden voor het vinden geschikte windenergielocaties, het bepalen van landschaps- en natuureffecten en hinder voor omwonenden. Dat blijkt uit de factsheet Windparken op land en milieueffectrapportage die de Commissie voor de milieueffectrapportage 24 november heeft gepubliceerd.

Het mogelijk maken van windparken leidt vaak tot maatschappelijke discussies en vragen. Objectieve informatie over de keuzemogelijkheden en daadwerkelijk te verwachten effecten kan helpen bij het voeren van die discussie. Milieueffectrapportage helpt provincies en gemeenten bij het uitsluiten van de gebieden, bijvoorbeeld omdat het landschap en de natuur beschermd zijn of de overlast voor omwonenden een norm overstijgt. Aan plaatsing van windturbines kunnen provincies en gemeenten randvoorwaarden verbinden, zoals het aantal turbines, de hoogte, de schikking en de afstand tot natuurgebieden of bebouwing. Het milieueffectrapport levert hiervoor nuttige informatie op. Daarbij kan natuurlijk ook rekening gehouden worden met wensen van omwonenden en belangenorganisaties. Het milieueffectrapport moet een goed beeld geven van de landschappelijke gevolgen van mogelijke opstellingen. Dit kan met fotomontages en 3D-modellen.

Natuur                                                               

Windturbines kunnen slachtoffers maken onder vogels en vleermuizen of hun leefgebied inperken. Het milieueffectrapport besteedt in ieder geval aandacht aan de gevolgen voor beschermde soorten en beschermde natuurgebieden. Geluid en slagschaduw kunnen hinder veroorzaken voor omwonenden. Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het laten vervallen van bepaalde turbineposities, het gebruik van stillere turbines en het tijdelijk stilzetten van turbines. De hinder die mensen ervaren van windturbines, hangt in de praktijk ook af van de mate waarin zij zich betrokken voelen bij de opzet, de exploitatie en het toezicht op het windpark. Het is daarom belangrijk omwonenden mee te laten denken over de opzet en de opgelegde voorwaarden. Een groter draagvlak is ook bereikbaar door omwonenden (financieel) te laten participeren in het park, bijvoorbeeld via een korting op hun energierekening.

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren