over planvorming en effectstudies

Te weinig kennis schaliegas voor verantwoord besluit

di 7 maa 2017

De  Commissie m.e.r. heeft de milieueffectrapporten voor  de  Structuurvisie  Ondergrond en Schaliegas beoordeeld. Onderzoek naar strategisch optimale combinaties van mijnbouwactiviteiten en naar combinatie van mijnbouw en drinkwaterwinning ontbreekt. Wel goed onderbouwd is de conclusie dat de onzekerheden en kennisleemten nu te groot zijn om verantwoord een besluit over schaliegaswinning te kunnen nemen.

De (ontwerp) Structuurvisie Ondergrond (Strong) legt het beheer van nationale belangen in de ondergrond vast. Het gaat om de drinkwatervoorziening en mijnbouwactiviteiten zoals olie- en gaswinning, gebruik van aardwarmte en opslag in de ondergrond. De ministers van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Economische Zaken (EZ) besluiten over de structuurvisie. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in twee milieueffectrapporten,  één voor Strong en  één rapport  specifiek  voor Schaliegas. De ministers hebben de Commissie gevraagd beide rapporten te toetsen. Het milieueffectrapport Strong concludeert dat mijnbouwactiviteiten elkaar onderling niet in de weg hoeven te staan. Dat geldt volgens het rapport ook voor de combinatie van mijnbouwactiviteiten  met drinkwaterwinning. De risico’s van mijnbouwactiviteiten worden laag ingeschat. Strong maakt daarom vergunningprocedures voor mijnbouwactiviteiten in een groot deel van Nederland mogelijk. De Commissie constateert dat het rapport niet onderzoekt of met het aanwijzen of uitsluiten van gebieden voor activiteiten het bereiken van de nationale milieudoelen meer of minder ondersteund wordt. Zo komt niet aan de orde of er in de provincies voldoende ruimte is om én maximaal drinkwater te beschermen én tegelijkertijd voldoende bij te dragen aan de energietransitie via warmtewinning uit de bodem (geothermie) en CO2-opslag. Ook is het toelaten van mijnbouwactiviteiten in gebieden met bodemdaling zoals West Nederland en bij de oude steenkoolmijnen in Limburg vanuit milieuoogpunt minder logisch; dit wordt niet meegewogen.

Aanpassen

In  haar  voorlopige  advies  adviseert de  Commissie daarom  aan de  ministers om het milieueffectrapport Strong te laten aanpassen zodat zij op nationaal niveau een goed onderbouwde  keuze  kunnen  maken  over  strategisch  optimaal  gebruik  van  de  ondergrond. De ministeries hebben aangegeven het rapport aan te laten passen. Deze aanvulling volgt naar verwachting in april van dit jaar. De Commissie zal deze aanvullende informatie betrekken bij haar definitieve advies. Het milieueffectrapport Schaliegas is van goede kwaliteit. Het onderzoek concludeert op juiste gronden dat de onzekerheden en kennisleemtes bij schaliegaswinning op dit moment te  groot zijn om  een  verantwoord  besluit  over  de  winning  van  schaliegas  te  kunnen nemen.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren