Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Nieuwsbrief mei 2023

11 mei 2023

Werk je met planvorming en effectstudies? Houd je kennis scherp met Toets-online: het kennisplatform met gratis toegang tot inhoudelijke artikelen en actuele informatie over ontwikkelingen in ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies. Suggesties voor artikelen en eigen bijdrages graag mailen naar toets@aeneas.nl

Interview met Hans Mommaas

Niet pas aan het einde wanneer plannen beoordeeld moeten worden, maar juist in het begin, wanneer de agenda wordt opgesteld. Laat dat intellectuele kapitaal van ons niet onbenut.” Benieuwd naar de visie van de nieuwe voorzitter van Commissie m.e.r.?

Tussenuitspraak ViA15

Het kabinet stelde de afkapgrens van 25 km in 2021 vast, maar daarover ontstond discussie. Is het wel groot genoeg voor een volledig zicht op de gevolgen van stikstofneerslag? De Raad van State oordeelde afgelopen april dat de rekenafstand aanvaardbaar is.

Motie-Kluit

In de eerste kamer is een motie van Saskia Kluit aangenomen met het verzoek aan de regering om ervoor te zorgen dat gemeentes voor 2024 een MER opstellen voor hun omgevingsvisie of omgevingsplan.

 

Kleine wijzigingen Verzamelwet IenW 2021

Op 4 april 2023 is de Verzamelwet IenW 2021 als hamerstuk in de Eerste Kamer afgedaan. Het wetsvoorstel gaat over kleine wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen in diverse wetten, waaronder de Wet milieubeheer (Wm). Voor milieueffectrapportage zijn de wijzigingen in hoofdstuk 7 Wm relevant. Deze wijzigingen zijn niet van inhoudelijke aard, maar gaat over terminologie. Op verschillende plekken is het woord ’nadelige’ geschrapt. “Belangrijke nadelige gevolgen” wordt vervangen door “belangrijke gevolgen”. En “belangrijke nadelige grensoverschrijdende gevolgen” wordt vervangen door “belangrijke grensoverschrijdende gevolgen”. Met deze wijziging sluit de wettekst nauwer aan bij de achterliggende relevante richtlijnen, zoals de Europese Smb-richtlijn en Mer-richtlijn, en het Verdrag van Espoo. Dit is overeenkomstig en vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De inwerkingtreding wordt nog per Koninklijk Besluit bepaald, maar is naar verwachting op 1 juli 2023.

Toets Online

Sinds 1993 het kennisplatform over ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies, zoals milieueffectrapportages of ruimtelijke onderbouwingen.

Publiceren?

Speelt er een interessant project binnen jouw organisatie of is je iets opgevallen? Toets Online biedt een platform om hierover te vertellen. Stuur jouw artikel of blog op naar Roos Haasnoot: r.haasnoot@aeneas.nl.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren