Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Nieuwsbrief mei 2022

25 mei 2022

*|MC:SUBJECT|*

Werk je met planvorming en effectstudies? Houd je kennis scherp met Toets-online: het kennisplatform met gratis toegang tot inhoudelijke artikelen en actuele informatie over ontwikkelingen in ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies. Suggesties voor artikelen en eigen bijdrages graag mailen naar toets@aeneas.nl
Toets is al sinds 1993 hét kennisplatform over ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies, zoals milieueffectrapportages of ruimtelijke onderbouwingen.

Kansen en belemmeringen voor rijksprojecten Rijkswaterstaat

De context van milieueffectrapportage is aan het veranderen. Er is een ontwikkeling naar verbreding van het milieueffectrapport (MER) met nieuwe thema's, zoals gezondheid, duurzaamheid en sociale effecten. Voor Rijkswaterstaat aanleiding om een verkenning te laten uitvoeren naar kansen en belemmeringen voor een verbreding van het MER in rijksprojecten van IenW/Rijkswaterstaat in de vorm van een omgevingseffectrapportage (OER). Een bredere reikwijdte van het MER heeft meerwaarde mits het detailniveau voldoende concreet is en de thema's voldoende van belang zijn voor het te nemen besluit. In de huidige praktijk signaleren wij een afname van het detailniveau van de beslisinformatie met als gevolg beperktere sturingsmogelijkheden van MER en OER. Lees meer

Nieuw hulpmiddel: de mer-scan Omgevingswet

Wilt u als bevoegd gezag weten of er een mer-(beoordelings)plicht geldt voor een plan, programma of te verlenen vergunning? Daarvoor heeft Kenniscentrum InfoMil een handig hulpmiddel ontwikkeld: de mer-scan. Deze geeft inzicht in de eventuele verplichtingen die gelden voor milieueffectrapportage (mer) onder de Omgevingswet. Lees meer

Plan-m.e.r. bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren

Na het in werking treden van de Omgevingswet moet in het RES-proces vaker en eerder een plan-m.e.r. worden uitgevoerd. In RES-regio Noord-Veluwe levert dat vragen op, zegt procesregisseur Marnix Brongers. 'Begrijpelijk', vindt Maarten Engelberts van NP RES. 'Maar zie het ook als een kans.' Lees meer

Me(e)r dan ooit: de position paper over de doorontwikkeling van milieueffectrapportage

Al 35 jaar lang zorgt milieueffectrapportage dat de overheid de juiste afwegingen over het milieu neemt bij plannen voor onze leefomgeving. En dat is, nu ons milieu onder toenemende druk staat en de Omgevingswet nieuwe eisen stelt aan plannen voor de leefomgeving, belangrijker dan ooit. Een goed moment dus om te kijken wat er goed gaat binnen het proces van de milieueffectrapportage en waar doorontwikkeling meerwaarde heeft. De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) werkte het uit in de position paper met de titel: Me(e)r dan ooit, dat zij 14 april publiek maakte. Lourens Loeven (directeur Commissie m.e.r.) vertelt ons meer. Lees meer

35 jaar Commissie m.e.r.

De Commissie presenteert...
35 jaar milieueffectrapportage: een mooie film over verleden, heden en toekomst van milieueffectrapportage en de Commissie, aan de hand van de vier NOVI-thema's. Bekijk de video hier

Beleving windenergie op land

Windparken hebben de afgelopen jaren meermaals gezorgd voor maatschappelijke onrust. Ervaringen van omwonenden bij gerealiseerde windparken kunnen helpen bij de aanpak van toekomstige initiatieven. In dit kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek is gekeken welke factoren bepalen hoe omwonenden (de ontwikkeling van) een windpark in hun directe leefomgeving beleven. Daarnaast biedt het inzicht in project-specifieke contextfactoren (o.a. de historie en de relaties tussen en betrokkenheid van verschillende belanghebbende partijen in het gebied) die de beleving beïnvloeden. Lees meer

Natuur onder de Omgevingswet

Deze blog maakt onderdeel uit van het thema 'Natuur en stikstof' in de reeks 'Aftellen naar de Omgevingswet'.

Al bijna drie jaar worden er vanwege te veel stikstof in natuurgebieden minder huizen gebouwd, minder snelwegen aangelegd en nauwelijks bedrijven uitgebreid. De kranten staan dan ook bol van berichten over de slechte staat van de Nederlandse natuur en (woningbouw)projecten die daardoor in de verdrukking komen. Om de natuur te verbeteren en tegelijkertijd de economie vooruit te helpen, ligt zelfs de onteigening van boeren als noodoplossing op tafel. Lees meer

Onderzoek naar geluideffecten van zonneweiden

Door de energietransitie gaat er veel in het landschap veranderen. Van windmolens weten we dit al langer, maar hoe zit dit eigenlijk bij zonnevelden? De vrees bestaat dat door toepassing van grote hoeveelheden zonnepanelen in het landschap dit van invloed kan zijn op de geluidoverdracht van bestaande geluidbronnen zoals wegen en industrieterreinen. Wat is het effect van de akoestisch 'harde' panelen op eventuele reflecties en geluidoverdracht naar de omgeving? Lees meer

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren