Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Meer inzicht door onderzoek naar milieueffectrapportage in Nederland

24 februari 2023

Ben je benieuwd hoeveel MER-en er per jaar in Nederland worden gemaakt? En wat bevoegde instanties doen met de adviezen van de Commissie voor de m.e.r? Dit en veel meer is uitgezocht in het onderzoek Monitoring mer 2021.

Aanleiding voor het onderzoek waren Kamervragen over milieueffectrapportage onder de nieuwe Omgevingswet. Is het milieubelang straks nog wel voldoende verankerd in onze wet- en regelgeving? Om hier meer inzicht in te krijgen, is onderzoek gedaan naar de huidige kwaliteit en kwantiteit van MER-en, en naar het toezicht op de naleving van de mer-regelgeving. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen stuurde het rapport in januari 2023 naar de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

Opzet van het onderzoek

In Nederland is geen centrale registratie van milieueffectrapportage. Er zijn alleen gegevens over de MER-en die door de Commissie voor de m.e.r. worden getoetst. Om aanvullende informatie te krijgen, zijn interviews gehouden en is een enquête uitgezet bij het rijk, provincies, omgevingsdiensten, gemeentes en bij waterschappen.

Resultaten van het onderzoek

MER-en
Uit het onderzoek blijkt dat er in 2021 tenminste 107 MER-en zijn opgesteld, waarvan er 87 getoetst werden door de Commissie voor de m.e.r. In 79 van de getoetste  MER-en was volgens de Commissie voor de m.e.r. niet alle milieu-informatie opgenomen die belangrijk is voor de besluitvorming. Deze MER-en werden niet allemaal aangevuld en opnieuw ter toetsing aangeboden aan de Commissie. Maar uit interviews blijkt dat de bevoegde instanties de adviezen van de Commissie voor de m.e.r. ook in die gevallen wel ter harte hebben genomen, en in de besluiten hebben aangeven hoe ermee werd omgegaan.

Project-mer-beoordelingen
Uit het onderzoek blijkt verder dat in 2021 tenminste 896 project-mer-beoordelingen zijn uitgevoerd. De uitkomst van 15 van die beoordelingen was dat een MER moest worden opgesteld.

De bovengenoemde getallen zijn de uitkomsten van een enquête. Daarom zijn de exacte getallen niet bekend. Ook was uitzoeken of de m.e.r.-regelgeving altijd juist is toegepast geen onderdeel van het onderzoek.

Toezicht
De Inspectie Leefomgeving en Transport en de provincies hebben in de afgelopen jaren geen onderzoek en maatregelen vanuit interbestuurlijk toezicht ingezet met betrekking tot milieueffectrapportage. Er waren geen signalen of klachten die hier aanleiding toe gaven. 

Het onderzoek Monitoring mer 2021 (28 p.) is uitgevoerd door TAUW, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lees hier het volledige rapport.

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren