Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Artikelen

Hoe blijft de kwaliteit van het MER op peil?

Geke Kiers - 22 april 2020

De politiek maakt zich zorgen over de kwaliteit van het MER. Slechts 30% van de MER'en wordt in eerste beoordeling positief getoetst door de Commissie m.e.r. De kwaliteit van MER kan nog verder onder druk komen te staan. Onder de Omgevingswet is toetsing van project MER'en door de Commissie namelijk niet meer verplicht. Komt de kwaliteit dan nog verder onder druk te staan? Hoe kan de kwaliteit van het MER toch voldoende op peil blijven, zodat het milieubelang een volwaardige plek heeft in de besluitvorming over een plan of initiatief? En hoe zijn aantallen en kwaliteit van MER'en bij te houden en te monitoren? Hans de Vries (Rijkswaterstaat) en Frans Dotinga (Arcadis) gingen hierover in een werksessie de discussie aan met deelnemers van de IenW m.e.r.-dag.

Op 31 oktober 2019 vond de tweejaarlijkse IenW m.e.r.-dag plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort. Deze dag is altijd een bron van inspiratie voor iedereen die betrokken is bij planvorming en milieueffectrapportage (m.e.r.). Toets-online publiceert een serie korte artikelen met kennis en ervaringen uit de werksessies. Prangende thema’s rondom onder andere de Omgevingswet, participatie en klimaatadaptatie komen daarmee nog in compacte vorm aan u voorbij. Dit artikel gaat in op de kwaliteit van het MER.

Onderzoek

Vertrekpunt voor de werksessie was het onderzoek dat het ministerie van IenW door Arcadis heeft laten uitvoeren naar aanleiding van bovengenoemde zorgen en ontwikkelingen. Via een onderzoek zijn meningen in het m.e.r.-werkveld gepeild over de kwaliteit van het MER en de factoren die dat beïnvloeden. Daarbij is betrokken hoe er zicht kan worden gehouden op het aantal en de aard van MER‘en. De vraag is ook hoe de verschillende actoren, waaronder bevoegde gezagen en initiatiefnemers zoals projectorganisaties kunnen zorgen voor meer en /of voldoende kwaliteit van het MER.

Dit artikel gaat verder in op de werksessie dat op de IenW m.e.r.-dag is gehouden over de kwaliteit van het MER. Het onderzoek van Arcadis was hiervoor mede de aanleiding, maar de resultaten waren toen nog niet beschikbaar. Lees meer over dit onderzoek via: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/03/09/aanbieding-rapport-milieueffectrapporten-in-nederland-kwaliteit-en-kwantiteit.

In de werksessie is de deelnemers gevraagd om hun mening over de kwaliteit van het MER en de factoren die dat beïnvloeden. Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen uit de werksessie opgenomen.

Basis leggen voor kwaliteit

In de beginfase (Start, Notitie Reikwijdte en Detailniveau -NRD) wordt de basis gelegd voor de kwaliteit, concludeerden de deelnemers. Dit geldt zowel voor zinvolle participatie, voor scoping en voor het MER zelf. De huidige beoordelingscijfers van de Commissie m.e.r. (aantal tekortkomingen) onderstrepen de noodzaak om de kwaliteit van MER onder de aandacht te houden.

Rol Commissie m.e.r.

In de discussie pleitten deelnemers voor versterking van de rol van de Commissie m.e.r.. Vooral de vroege fase leent zich volgens hen voor kennisoverdracht en (vrijwillig) advies over de NRD of tussentijds advies. Voorsorteren op de Omgevingswet is hierbij een aandachtspunt. Ook zouden Aanvullingen op een MER  minder vrijblijvend moeten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van het toetsingsadvies inclusief advies op de Aanvulling. Deelnemers aan de sessie pleitten bovendien voor betere integratie in besluitvorming, maar ook voor lagere tarieven van de Commissie m.e.r. in gevallen waarin het tarief een te hoge drempel zou kunnen vormen.

M.e.r.-bewustzijn aanwakkeren

Betere informatie over wat de voordelen van m.e.r. zijn is genoemd als mogelijkheid  om het ‘m.e.r.-bewustzijn’ aan te wakkeren, ook bij het Bevoegd Gezag. Door gebrek aan tijd of geld kan ook bij de adviesbureaus de kwaliteit van MER onder druk komen te staan. Hiervoor geldt dat betere voorlichting aan initiatiefnemers en begeleiding bij de keuze van adviesbureaus bij kan dragen aan de opdrachtverlening. Dit draagt bij aan de meerwaarde van m.e.r..

Deskundigheid

Een kwalitatief goed MER valt en staat bij van meet af aan zorgen voor de juiste verwachtingen, zoals de (beperkte) ruimte voor de scope en het helder communiceren over de alternatieven. Voor het Bevoegd Gezag is investeren in eigen deskundigheid van belang.

Sessieleiders werksessie Kwaliteit van het MER

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Toets en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren