Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Artikelen

Artikelen

5 december 2019
Peter van de Laak
De betrouwbaarheid van m.e.r.-onderzoek staat regelmatig ter discussie. Vooral bij plannen en projecten waar de belangen...
9 september 2019
Gertjan Jobse, Eline Amsing
Met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs en de aanwijzing van gebieden voor windenergie op zee komt de ene...
15 augustus 2019
Abel Knipping, Joost Lansink, Coen Steetzel, Joost Borgers
Bij een verkenning voor een dijkversterking blijkt het soms zinvol extra onderzoek al in het begin uit te voeren. De opg...
9 juli 2019
Maartje van Ravesteijn, Bart Barten
Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor het uitvoeren van de vormvr...
11 juni 2019
Fred Kistenkas
In 2021 wordt als onderdeel van de grote Stelselherziening Omgevingsrecht de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De wet bevat...
21 maart 2019
Peter van de Laak
In m.e.r.-onderzoek naar de geluidhinder van luchthavens wordt geen rekening gehouden met meetgegevens en hinderbeleving...
11 maart 2019
Bart Barten
Bij m.e.r.-procedures heerst vaak wantrouwen van de omgeving over de partijdigheid van overheden als het om nut noodzaak...
6 december 2018
Roel Meeuwsen
Vanaf 2021 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Deze wet integreert verschillende 'ruimtelijke' wetten in één...
23 oktober 2018
Mark Groen, Véronique Maronier
Bij het in werking treden van de Omgevingswet geldt voor het Rijk, provincies en gemeenten de verplichting tot het opste...
8 mei 2018
Met de Crisis- en herstelwet enerzijds, de Omgevingswet anderzijds, heeft de milieueffectrapportage het stevig te verdur...
2 februari 2018
De 17e IenM mer-dag in oktober 2017 in Hilversum had 'Een frisse wind voor en door mer' als thema. Als inspiratie hiervo...
16 november 2017
Op initiatief van de sectie MER van de VVM is tijdens de IenM m.e.r.-dag van 10 oktober 2017 een discussie gestart over ...
10 november 2017
Het Energieakkoord zorgt momenteel al voor een groot aantal m.e.r.-procedures voor windparken op land. Met de komst van ...
31 augustus 2017
Afgelopen voorjaar is de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vastgesteld. Deze Structuurvisie gaat over 15 grote ruimtelijk...
20 juni 2017
P. Boelhouwer, K.J.R. Schiffer
Traditioneel wordt de maatschappelijke positie van een huishouden vooral bepaald door het inkomen dat een huishouden wee...
Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren