over planvorming en effectstudies

Artikelen

  • 28 september 2011 Toetsing aan vogeldoelen

    Nederland kent 87 Natura 2000-gebieden met instandhoudingsdoelstellingen voor vogels. Veel vogelsoorten waarvan het leef...

    lees meer
  • 28 september 2011 Vormvrije m.e.r.-beoordeling

    Het Besluit m.e.r. is ingrijpend gewijzigd. Zie het voorgaande artikel. Maar wat zijn de consequenties voor de m.e.r.-pr...

    lees meer
  • 28 september 2011 Nieuw Besluit m.e.r.: veel gevolgen

    Per 1 april van dit jaar is het nieuwe Besluit m.e.r. in werking getreden. Het Besluit m.e.r. is gewijzigd naar aanleidi...

    lees meer
  • 28 september 2011 De m.e.r. als voertuig?

    Het klimaat verandert. Nederland moet zich voorbereiden en aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. Ook wanneer...

    lees meer
  • 28 september 2011 Klimaataspecten in planMER

    De aandacht voor klimaatverandering is inmiddels doorgedrongen op alle ruimtelijke planvormingniveaus; van een nationale...

    lees meer
  • 28 september 2011 Arresten Europese Hof

    In maart 2011 heeft het Europese Hof van Justitie drie belangrijke m.e.r.-arresten gewezen. Duidelijk is dat het Hof ied...

    lees meer
  • 28 september 2011 De Rotterdamse praktijk

    In Toets 2011/1 presenteerden Diederik Bel en Welmoed Soepboer een systematische methode voor effectrapportage voor land...

    lees meer
  • 28 september 2011 De A74: sneller en beter?

    In april 2011 deed de Raad van State uitspraak over de beroepen tegen het tracébesluit voor de A74. De beroepen zij...

    lees meer
  • 28 september 2011 Congres IAIA 2011

    De International Association for Impact Assessment komt jaarlijks bijeen. De 31ste editie van het IAIA-congres vond plaa...

    lees meer
  • 28 september 2011 Natuurpunten voor de Afsluitdijk

    In een maatschappelijke kosten-batenanalyse of kosteneffectiviteitsanalyse moeten de effecten op natuur in kaart worden ...

    lees meer
  • 28 september 2011 Vergeten stikstofbronnen II

    Depositie van stikstofverbindingen in daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden dreigt plannen voor wegen, bedrijventerrei...

    lees meer
  • 28 september 2011 Ecologische verbindingszones

    Het kabinet-Rutte heeft besloten fors te bezuinigen op de aankoop van natuurgebieden, en de ecologische hoofdstructuur (...

    lees meer
  • 28 september 2011 Over alternatieven

    In de afgelopen maanden heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zich in een aantal uitspraken uitgel...

    lees meer
  • 28 september 2011 Gezondheid in het MER

    2011 Is het jaar waarin aan de grenswaarde voor fijnstof (PM10) voldaan moet worden. Voor politici en bestuurders is het...

    lees meer
  • 28 september 2011 Laten we ons gek maken?

    Om ons heen zien we veranderingen: politiek en bestuurlijk, maatschappelijk, in de regelgeving, en in de fysieke leefomg...

    lees meer

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren